Reindustrialización e Competitividade industrial

Reindustrialización e Competitividade industrial

O 21 de febreiro aparecen publicadas no BOE as convocatorias das axudas ao investimento industrial para a reindustrialización en forma de préstamos reembolsables nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal ( http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1738.pdf ), así como as axudas ao investimento industrial para a o fomento da competitividade industrial en forma de préstamos reembolsables (http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1739.pdf ).

Para máis información poden porse en contacto coa Oficina xestora do Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrolterra, Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) no teléfono 981337105.